Βιβλιοθήκη Παραθέματα Βάμβας Νεόφυτος
Βάμβας Νεόφυτος
Γέννηση: Xίος π. 1776
Θάνατος: Aθήνα 1855
Έργα
1.

Τα πάθη είναι φυσικαί κινήσεις και ενέργειαι της εμφύτου φιλαυτίας, χωρίς την οποίαν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρχη.

Στοιχεία της φιλοσοφικής ηθικής, 1818. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 418.
2.

Έως τώρα ο τύραννος σας εμεταχειρίζετο όργανα εις τους σκοπούς του, σας εχάριζε μερικά προνόμια, διά να κηρύττετε πως είναι διορισμένος από τον θεό να μας σφάζει και να μας τουρκεύει. Ενώ είσασθε υποκάτω από το σπαθί του, ίσως είχατε κάποια δικαιολογία, τον φόβο και την ανάγκη. Τώρα όμως δεν έχετε καμμίαν πρόφασιν. Όθεν, όσοι δεν εσυντρέξατε και όσοι δεν συντρέχετε, μαρτυρείτε ότι είσθε φίλοι των τυράννων του χριστιανισμού και εχθροί του γένους σας.

[Εφημερίς Αθηνών, 1825]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 418.