Βιβλιοθήκη Παραθέματα Δημητρακόπουλος Πολύβιος
Δημητρακόπουλος Πολύβιος
Γέννηση: Kυπαρισσία 1864
Θάνατος: Aθήνα 1922
Έργα
1.

Θέλεις να γίνεις σοφός; μάθε όσα αρκούν διά να δυσπιστείς προς την ιδίαν σου σοφίαν. Πρόσεξε όμως μη τα μάθεις όλα, διότι δεν θα πιστεύεις πλέον εις τίποτε.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 13.
2.

Αλοίμονόν σου όταν αρχίσεις να ζεις με αναμνήσεις· εγήρασες.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 15.
3.

Από τους ανθρώπους, τους έχοντας το συμφέρον εις την θρησκείαν, να προτιμάς πάντοτε τους έχοντας την θρησκείαν εις το συμφέρον· τουλάχιστον οι δεύτεροι έχουν μίαν θρησκείαν, ενώ οι πρώτοι δεν έχουν καμμίαν.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 16.
4.

Λάλησον και εκρίθης.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 16.
5.

Αγάπα τον χορόν· είναι η λογική των ποδών.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 18.
6.

Η στιγμή της πραγματικής ησυχίας σου δεν είναι εκείνη, καθ’ ην κοιμάσαι συ, αλλ’ εκείνη, καθ’ ην κοιμάται η συνείδησίς σου.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 18.
7.

Υποπτεύου πάντοτε τον θόρυβον· πίθος πλήρης ουδέποτε θορυβεί· ο κενός, ορχήστρα ολόκληρος.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 20.
8.

Ν’ αγαπήσεις άπαξ, είναι αίσθημα· ν’ αγαπήσεις δις, είναι τέχνη· ν’ αγαπήσεις τρις, είναι έξις· τετράκις, ανισορροπία· και πέραν; ―ω θεέ μου!...

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 21.
9.

Έχει και η καρδία την φιλοσοφίαν της, ―ο οίκτος· έχει και την ποίησίν της, ―ο έρως· έχει και την παραφροσύνην της, ―το μίσος.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 24.
10.

Εις δύο περιστάσεις δεν επιτρέπεται η δειλία· εις τον πόλεμον και εις τον έρωτα.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 25.
11.

Λόγος στηλώνει την ψυχήν και λόγος την κρημνίζει.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 39.
12.

Όταν ο στόμαχος παίζει βιολί, ο εγκέφαλος αρχίζει πολύ κακόν χορόν.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 46.
13.

Όπου ακούεις στόμαχον διεγειρόμενον, τρέμε· ο στόμαχος είναι η λογική των λαών.

Αι δύο διαθήκαι, 1901. 63.
14.

Και χωρίς εκλογάς και χωρίς διενέξεις και χωρίς αγορεύσεις, σύμπας ο κόσμος των ανθέων παρεχώρησε την ψήφον του και το σκήπτρον εις το Ρόδον.
    Τίς εσκέφθη έκτοτε εις τον αιώνα να διοργανώση επανάστασιν κατ’ αυτού;
    Και τίς ηδυνήθη να μείνη μίαν στιγμήν πλησίον του, χωρίς να κλίνη την κεφαλήν, ως ευπειθής υποτελής, και να παραδοθή εις την ηδονήν και την μέθην του ευώδους Βασιλέως;
    Παρ’ αυτού εδανείσθη η Ηώς το αιδήμον της χρώμα, και παρ’ αυτού ο δύων Φοίβος εδανείσθη της πορφύρας του τα κοσμήματα.
    Παρ’ αυτού έλαβε το χαρακτηριστικόν χρώμα της η Υγεία, και παρ’ αυτού η εψιμυθιωμένη Αστάρτη ελήστευσεν ασυστόλως το χρώμα, όπως καταπολεμήση το εκστατικόν γόητρον της παρθένου Αιδούς.
    Παρ’ αυτού τέλος και αυτός ο Έρως έδρεψε την άκανθαν, δι’ ης αφαιμάσσει τας ανθρωπίνας καρδίας, διά της γλυκυτέρας απάτης και των γλυκυτέρων πόνων.
    Δι’ αυτού και του ονείρου η ηδονή, δι’ αυτού και του ονείρου η οδύνη!

«Η αυτού μυροβόλος μεγαλειότης». Διηγήματα και εκλεκτά δημοσιεύματα, χ.χ. Σταύρος Σκοπετέας (επιμ.), Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα, Α΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 33. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1956. 283.
15.

Ενώ όμως όλοι οι λαοί εθεώρησαν τον Μάιον ως κατ’ εξοχήν της αναπαραγωγής μήνα, το περίεργον είναι, ότι εθεωρείτο δυσοίωνος διά τους γάμους μεταξύ των ανθρώπων ―πρόληψις, ήτις, ως γνωστόν, περιήλθεν και μέχρις ημών, εξακολουθεί δε επικρατούσα και μέχρι σήμερον επιμόνως και αδικαιολογήτως.
    Ενόμιζον ότι το ζεύγος εκείνο, όπερ ήθελεν ενώσει την τύχην του εν μηνί Μαΐω ήθελεν αφεύκτως υποστή συμφοράν, εκ τούτου δε είχε προκύψει και η παροιμία: «Γάμοι Μαΐου, γάμοι θανάτου».

«Ο Μάιος», 1902. Σταύρος Σκοπετέας (επιμ.), Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα, Α΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 33. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1956. 275.
16.

Και λόγου γενομένου ανωτέρω περί ονύχων ανθρωπίνων, πρέπει να γνωρίζετε, ότι οι ειρηνικώτεροι και οι αγαθώτεροι άνθρωποι είνε οι τρώγοντες τα νύχια των. Εάν έχετε κανένα φίλον, όστις να έχη τοιαύτην αυταπάρνησιν, ώστε ν’ αφοπλίζη εαυτόν διά της μεθόδου ταύτης, βασισθήτε εις αυτόν τον άνθρωπον, διότι δύναται ν’ αγαπήση ειλικρινώς.
     Εάν δε συμβή να τρώγη τα ρόδινα νύχια της καμμία δεσποινίς, συμβουλεύω πάντα άγαμον να σπεύση και να την νυμφευθή, διότι δεν θα έχη κανένα φόβον από τας παραφοράς της.

«Το κομμένο χέρι», 1902. Σταύρος Σκοπετέας (επιμ.), Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα, Α΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 33. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1956. 280.