Βιβλιοθήκη Παραθέματα Φιλάρετος Γεώργιος Ν.
Φιλάρετος Γεώργιος Ν.
Γέννηση: Xαλκίδα 1848
Θάνατος: Aθήνα 1929
Έργα
1.

Αληθώς δε υπό την ψευδή πρόφασιν της παρά τοις λαοίς αναγνωρίσεως ενός μόνον νόμου περί δικαιοσύνης και πολιτισμού τα ισχυρά Κράτη διαιωνίζουσι τα προς άλληλα μίση και καταδυναστεύουσι τα μικρά.

Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897), 1897. 8.
2.

Η ιστορία διδάσκει ημάς, ότι αι ευρωπαϊκαί Κυβερνήσεις παρενέβησαν υπέρ της Ελλάδος μόνον εν τη τελευταία ώρα και πάντοτε παρά την θέλησίν των, πάσαι δε ανεξαιρέτως περί ενός μόνον, συνεφώνουν: «πώς να μη επιτρέψωσι την ανάπτυξιν Ελληνικού Κράτους τοσούτον ισχυρού, ώστε να είναι αληθώς ανεξάρτητον».

Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897), 1897. 15.
3.

Προ παντός η διάγνωσις της εθνικής νόσου, ήτις καθ’ ημάς είναι Ξενοκρατία εν Ελλάδι εθνοκτόνος.

Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897), 1897. 22.
4.

Ο Έλλην μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων αυτού ατυχώς έχει και το δεινόν διά τους εθνικούς αγώνας ελάττωμα να ενθαρρύνηται ευκόλως, όταν αισιοδοξή περί όλων, αλλά και ν’ αποβάλλη το θάρρος μετά της αυτής ευκολίας, διότι ατυχώς είναι αψίκορος.

Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897), 1897. 137.