Βιβλιοθήκη Παραθέματα Γούναρης Δημήτριος
Γούναρης Δημήτριος
Γέννηση: Πάτρα 1867
Θάνατος: Aθήνα 1922
Έργα
1.

Ο λαός έχει εναποθέσει την διαχείρισιν των συμφερόντων εις ημάς, και ημείς τον παραδίδομεν εις τας Εταιρείας. Εάν βαρυνώμεθα τον κόπον της διαχειρίσεως αυτών μη πτοούμενοι την αντιμετώπισιν των Εταιρειών, ηθέλομεν κατέλθει μέχρι τοσούτου, ώστε να είπωμεν προς αυτάς: σας παραδίδομεν τα συμφέροντα των πολιτών, αφιέμεθα εις την καλήν υμών πίστιν, και διαχειρισθήτε αυτά ως θέλετε ―τότε ερρέτω το κράτος. Τοιούτον κράτος θα ήτο ο εμπαιγμός της Ιστορίας.

Λόγος στη Βουλή, 25 Ιανουαρίου/7 Φεβρουαρίου 1908. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 48.
2.

Η πολιτική δεν είναι θεωρία διατυπούσα δόγματα και αρκουμένη εις το να εξαγγείλη αυτά, αδιαφορούσα περί της πραγματοποιήσεως αυτών. Η πολιτική είναι ενεργός διεύθυνσις του πραγματικού βίου της κοινωνίας.

Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 46.