Βιβλιοθήκη Παραθέματα Παπαβασιλόπουλος Αναστάσιος
Παπαβασιλόπουλος Αναστάσιος
Γέννηση: Ιωάννινα; π. 1670
Θάνατος: π. 1750
Έργα
1.

Διαφορά εστιν, ότι το μεν τέλος των άλλων τεχνών αποτέλεσμά τι εστιν εξωτερικόν, εξηρτημένον της του τεχνίτου θελήσεως, ον τρόπον εξήρτηται η εικών εκ μόνης της του ζωγράφου θελήσεως και του αρχιτέκτονος η οικοδομή της οικίας και περί των λοιπών ομοίως. Ενταύθα δε επειδή περ το τέλος του ρήτορος ου μόνον εξήρτηται της θελήσεως του λέγοντος, αλλ’ έτι και της του ακούοντος, ουδενί τρόπω πείσαι δυνάμεθα τον ακούοντα, αν μη εκείνος θελήση ―φύσει γαρ ελεύθερος.

Ρητορική λευχειμονούσα. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Α΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 535.