Βιβλιοθήκη Παραθέματα Σακελλάριος Γεώργιος
Σακελλάριος Γεώργιος
Γέννηση: Κοζάνη 1765
Θάνατος: Κοζάνη 1838
Έργα
1.

Έξω, έξω τα κροντήρια,
έξω πλόσκες και ποτήρια!
Κούπες, στάμνες, όλα κάτω·
τι του κάκου τα φυλάττω;
 
Τον Διόνυσόν τους ρίξε,
τες Μαινάδες τ’ όλες πνίξε.
Τον πικρόν κισσόν τους καύσε
και από την μέθην παύσε. 
 
Εις τον Ελικώνα τρέξε,
με τες Μούσες χαίρου, παίξε.
Καύσε την βαρελοθήκην,
σύστησε βιβλιοθήκην.

«Βιβλιοθήκη αντί της βαρελοθήκης», 1-12. Ποιημάτια, 1817. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 168.
2.

Ο υψηλόφρων άνθρωπος καταφρονεί την φύσιν,
και των αλόγων του παθών ακολουθεί την κλίσιν.

«Η πέρδικα του κυνηγού», 25-26. Ποιημάτια, 1817. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 158.
3.

Η φαντασία μόνη υψούται, αγρυπνεί,
των ιδεών τον κύκλον ταράττει και κινεί.

«Νυξ πρώτη», 79-80. Ποιημάτια, 1817. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 156.
4.

Η Νύκτα καθημένη εις θρόνον μελανόν
απλώνει εις τον κόσμον έν νέφος σκοτεινόν,
τους πόνους ελαττώνει, τες λύπες εξωθεί,
εγχέουσα τον ύπνον ως δρόσον νηπενθή.

«Νυξ πρώτη», 127-130. Ποιημάτια, 1817. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 157.
5.

Το άστατον του κόσμου καλά ας στοχασθώ,
εις την σφοδράν μου λύπην να παρηγορηθώ.

«Νυξ δευτέρα», 3-4. Ποιημάτια, 1817. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός. Ερμής, 1982. 55.