Βιβλιοθήκη Παραθέματα Τρικούπης Χαρίλαος
Τρικούπης Χαρίλαος
Γέννηση: Nαύπλιο 1832
Θάνατος: Kάννες, Γαλλία 1896
Έργα
1.

Οι δούλοι λαοί κυμαίνονται μεταξύ ανοχής της αυθαιρεσίας και συνωμοσίας. Ίδιον των ελευθέρων λαών είναι δι’ ειρηνικών μέσων να επιβάλλωσιν εις τους άρχοντας τον προς αυτούς σεβασμόν.

«Τίς πταίει;». Καιροί, 29 Ιουνίου/11 Ιουλίου 1874. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 342.
2.

Οι πολιτευόμενοι είναι πλάσματα του επικρατούντος εν τη πολιτεία στοιχείου, το δε Έθνος ου μόνον δεν είναι το επικρατούν στοιχείον εν τη πολιτική, αλλ’ εικονικήν έχει μετοχήν εις αυτήν.

«Τίς πταίει;». Καιροί, 29 Ιουνίου/11 Ιουλίου 1874. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 342.
3.

Την ευθύνην των επαναστάσεων φέρουσιν ουχί οι εκτελούντες, αλλ’ οι καθιστώντες αυτάς αναποδράστους.

«Παρελθόν και ενεστώς». Καιροί, 9/21 Ιουλίου 1874. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 347.
4.

Αλλεπάλληλα γεγονότα αποδεικνύουσιν ότι ο νόμος, αντί να εκτιμάται παρά των προσωπικών κυβερνήσεων ως εγγύησις της τάξεως, θεωρείται ως αυθάδης περιορισμός της ελευθέρας ασκήσεως της εξουσίας και αθετείται διά τούτο και μόνον ότι είναι νόμος.

«Παρελθόν και ενεστώς». Καιροί, 9/21 Ιουλίου 1874. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 348-349.
5.

Δυστυχώς επτωχεύσαμεν.

Βουλή, 1/13 Δεκεμβρίου 1893. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Β΄. Πάπυρος, 1966. 247.
6.

[Μετά την εκλογική του ήττα του 1895:] Ανθ’ ημών, ο Γουλιμής.

Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Β΄. Πάπυρος, 1966. 261.
7.

Η ιστορία! ω! ναι! ημπορεί αύτη να δικαιώση, εκτός αν αδικήση, τούθ’ όπερ είναι εξ ίσου πιθανόν. Αλλά και αν έτι παραδεχθώμεν το πρώτον ως αναμφήριστον, δεν συλλογίζεσαι οπόσον ογκώδης ιστορική ύλη θα έχη συσσωρευθή μετά χίλια έτη; Οι ιστοριογράφοι λοιπόν του τρισχιλιοστού έτους μετά Χριστόν θα είναι ηναγκασμένοι εντός είκοσι γραμμών να περιλάβωσιν όλα τα γεγονότα της βασιλείας του Όθωνος και του Γεωργίου. Τούτου δε τεθέντος, είναι αμφίβολον εάν θα μνημονεύσωσι των ονομάτων των υπουργών, όσοι εκυβέρνησαν την Ελλάδα κατά την τελευταίαν εξηκονταετίαν.

«Η απογοήτευσίς του». Ακρόπολις, 1/13 Απριλίου 1896. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Β΄. Πάπυρος, 1966. 263.