Βιβλιοθήκη Παραθέματα Δαμοδός Βικέντιος
Δαμοδός Βικέντιος
Γέννηση: Χαβριάτα Κεφαλονιάς 1700
Θάνατος: Χαβριάτα Κεφαλονιάς 1752
Έργα
1.

Η εξουσία του ανδρός εις την γυναίκα δεν είναι δεσποτική, ήγουν δεν ημπορεί ο άνθρωπος να κάμη ό,τι θέλει εις την γυναίκα, αλλ’ είναι πολιτική, ήγουν έχει εξουσίαν να κάμη ό,τι θέλει δικαίως και κατά κυβέρνησιν μόνον, καθώς των Πατριαρχών και Επισκόπων η εξουσία, εις την Εκκλησίαν, είναι πολιτική· διά τούτο, αν ένας Επίσκοπος διατάξη ένα πράγμα άδικον, του αντιστέκεται ο λαός.

Σύνοψις ηθικής φιλοσοφίας. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 109.