αυτό που από κοινού μπορούσαμε
Ξενοφώντος οσίου, Συμεών του Παλαιού, Κλήμεντος Αθηναίου
της απάντησα δεν πρόκειται.
Ο άγιος Αμβρόσιος, Les Heures de Catherine de Clèves, MS M.917/945, Morgan Library, Νέα Υόρκη.
Εμμανουήλ Ροΐδης
Άλλως δε αι ναυτικαί περιγραφαί, τα κύματα, τα σχοινία, η πίσσα και τα ναυάγια, κατήντησαν τετριμμέναι ως τα υποδήματα γραμματοκομιστού, προξενούσαι ναυτίαν εις τον αναγνώστην, ως η κίνησις του πλοίου εις τον θαλασσοπόρον, εκτός μόνον αν παρεισαχθώσι χαρίεντά τινα επεισόδια πείνης ή ανθρωποφαγίας. Διό παραπέμποντες [...]
Τοπίο υπό κατασκευή
Δημοτικό μέγαρο
Ακαδημαϊκό τοπίο