Βιβλιοθήκη Παραθέματα Δηλιγιάννης Θεόδωρος
Δηλιγιάννης Θεόδωρος
Γέννηση: Kαλάβρυτα 1826
Θάνατος: Aθήνα 1905
Έργα
1.

Η τύχη των πολέμων είναι άγνωστος, ουδέ δύναταί τις να γνωρίζη τας εκβάσεις έργου, οίον τυγχάνει ο πόλεμος. Διά τούτο συμβουλεύω τους συμπολίτας μου μήτε να εκρήγνυνται εις ενθουσιώδεις εκφράσεις επί ταις επιτυχίαις των όπλων, μήτε να καταβάλλωνται ή ν’ αποθαρρύνωνται δι’ ενδεχομένας τροπάς, τας οποίας η τύχη των όπλων επιφυλάσσει εις τους αγωνιζομένους.

Λόγος στη Βουλή, 6/18 Απριλίου 1897. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Β΄. Πάπυρος, 1966. 322.