Βιβλιοθήκη Παραθέματα Δημητρακάκης Δημήτριος Γ.
Δημητρακάκης Δημήτριος Γ.
Γέννηση: Καστρί Λακωνίας 1823
Θάνατος: 1888
Έργα
1.

Το 1842 ο υπουργός των Οικονομικών εισήγαγεν εις το Συμβούλιον του Κράτους Νόμον, δι’ ου τα εθνικά κτήματα ελάμβανον τον τίτλον βασιλικά κτήματα [...]. Οι γέροντες όμως του Αγώνος, οίτινες εγνώριζον οποίαι θυσίαι κατεβλήθησαν διά την απόκτησιν της εθνικής αυτής περιουσίας, ήκουσαν μετά δυσφορίας την πρότασιν αυτήν, καί τινες τούτων εις απάντησιν είπον: «Αι! καλά, αφού δεν τα έχουν εκείνοι οι οποίοι με το αίμα τους τα απέκτησαν, δεν τους αφήνουν την ευχαρίστησιν να νομίζουν ότι τας θυσίας των τας εχάρισαν εις το Έθνος;» Η απάντησις αύτη απεσβόλωσε την Κυβέρνησιν, ο δε υπουργός των Οικονομικών δεν ετόλμησε να επιμείνη εις την επιψήφισιν του διαληφθέντος Νόμου.

Απομνημονεύματα. Γ.Π. Κουρνούτος (επιμ.), Το απομνημόνευμα 1453-1953, Β΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 45. «Αετός» Α.Ε., 1954. 90.