Βιβλιοθήκη Παραθέματα Φωτεινός Διονύσιος
Φωτεινός Διονύσιος
Γέννηση: Πάτρα 1777
Θάνατος: Βουκουρέστι 1821
Έργα
1.

Πάντοτε μικράν αιτίαν δίδ’ ο Έρως κατ’ αρχάς,
με καιρόν πλην προχωρώντας κατακαίει τας ψυχάς.

Νέος Ερωτόκριτος, Α΄, α΄. 1818. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 62.
2.

Των χαρίτων σου το πλήθος όταν είδον παρευθύς,
εις το άκρον κατετρώθην κ’ έμεινα πολυπαθής.

Νέος Ερωτόκριτος, Α΄, α΄. 1818. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 63.