Βιβλιοθήκη Παραθέματα Καρτάνος Ιωαννίκιος
Καρτάνος Ιωαννίκιος
Γέννηση: Κέρκυρα π. 1500
Θάνατος: μετά το 1567
Έργα
1.

Από την αρχήν ήτον ο φθόνος, και ακόμη έως την σήμερον ευρίσκεται. Πλην δε όσοι τον είχαν, κακά απόδωσαν ψυχή τε και σώματι, τόσον οι παλαιοί, ώσπερ και οι νέοι.

«Περί φθόνου». Βιβλίον ονομαζόμενον Θησαυρός όπερ συνεγράψατο ο εν μοναχοίς Δαμασκηνός υποδιάκονος και Στουδίτης, 1628. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Α΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 282.