Βιβλιοθήκη Παραθέματα Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος ο εξ απορρήτων
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος ο εξ απορρήτων
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1641
Θάνατος: Kωνσταντινούπολη 1709
Έργα
1.

[Όποιος αναλαμβάνει δημόσια υπηρεσία] τυφλός εισίτω και κωφός εξίτω.

Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 101.
2.

Εικότως οι άνθρωποι τας μεν προδοσίας αγαπώσι, τους δε προδότας μισούσι. Το γαρ έργον ως επωφελές αποδέχονται, ως επιβλαβή δε τον εργασάμενον αποστρέφονται. Αλλ’ ω της ανοίας και αφελείας των προδιδόντων.

«Περί προδοσίας». Φροντίσματα, 1805. Γεώργιος Κουρνούτος (επιμ.), Λόγιοι της Τουρκοκρατίας, β. Βασική Βιβλιοθήκη, 5. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1956. 66.
3.

Καθάπερ η των παρόντων αυτάρκεια και ευαρέσκεια όντως εστίν ευτυχία, ούτως η απαρέσκεια των παρόντων δυστυχία τυγχάνει και οδύνης αιτία.

«Περί της αληθούς ευδαιμονίας». Φροντίσματα, 1805. 33.