Βιβλιοθήκη Παραθέματα Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος ο Φιραρής
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος ο Φιραρής
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1754
Θάνατος: Mόσχα 1819
Έργα
1.

[Οι φιλόσοφοι:]
Ολίγοι είν’ οι έμφρονες, των πονηρών δε πλήθη,
και πάντες είν’ επιρρεπείς εις τα αχρεία ήθη.

«Διάλογος Σεργίου τινός και Θεοφίλου», 83-84. Βόσπορος εν Βορυσθένει, 1810. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 241.
2.

Σήμερον είμαι τίμιος, έπειτ’ από μαθήσεις
ίσως να φθείρω και εγώ τας αγαθάς μου κλίσεις.

«Διάλογος Σεργίου τινός και Θεοφίλου», 85-86. Βόσπορος εν Βορυσθένει, 1810. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 177.
3.

Οπόταν η ομόνοια ελλείπει εις έν γένος,
αφεύκτως η καταστροφή προφθάνει επομένως.

«Όνειρον», 175-176. Βόσπορος εν Βορυσθένει, 1810. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 48.
4.

Γένος ουδέν επί της γης υπό γενών ετέρων
δεν βοηθείται πώποτε χωρίς πολύ συμφέρον.

«Όνειρον», 207-208. Βόσπορος εν Βορυσθένει, 1810. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 49.
5.

Ως το πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην,
ωσαύτως τρόπος ο καλός φέρει ευγνωμοσύνην.

«Όνειρον», 283-284. Βόσπορος εν Βορυσθένει, 1810. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 50.
6.

Η δόγματος διαφορά ότι δεν εμποδίζει
του κράτους την πολιτικήν, κανείς δεν το γνωρίζει.
[...]
Καθότι οι δεσπόζοντες ουδέ παρατηρούσι
τα γένη αν εις δόγματα μ’ αυτούς δεν συμφωνούσι.
Ουδ’ αποβλέπουσι ποσώς εις τας αυτών αιρέσεις,
αλλ’ εις τας προς το κράτος των αγάπης διαθέσεις.

«Όνειρον», 297-298, 301-304. Βόσπορος εν Βορυσθένει, 1810. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 51.