Μελάς Λέων
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1812
Θάνατος: Aθήνα 1879
Έργα
1.

Κόρη της Οινοποσίας,
αδελφή δε της Μανίας,
    Είν’ η Μέθη η τυφλή,
Ήτις εις την ατιμίαν
Και εις πάσαν δυστυχίαν
    Τους πιστούς της οδηγεί.

«Η αδελφή της μανίας». Ο Γεροστάθης ή Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, Ι. 1894 [1858]. 134.
2.

Έσο γενναίος πάντοτε, μνησίκακος μη είσαι.
Δίδε καλόν αντί κακού, και ούτως εκδικείσαι.

«Η υπερτάτη αρετή». Ο Γεροστάθης ή Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, ΙΙΙ. 1892 [1858]. 106.
3.

Ο πλούτος χωρίς φρόνησιν και ευγενή καρδίαν,
ούτε υπόληψιν γεννά, αλλ’ ούτε ευτυχίαν.

«Όργανον καλών και αιτία κακών». Ο Γεροστάθης ή Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, ΙΙ. 1884 [1858]. 119.
4.

Η καθαριότης είναι η καλλίστη των στολών,
και κατά της ασθενείας είναι μέγας προμαχών.
Ο δε ρυπαρός το σώμα, έχει ρυπαράν ψυχήν,
και ανήκει εις των χοίρων την ακάθαρτον φυλήν.

«Ο υγιεινός στολισμός». Ο Γεροστάθης ή Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, Ι. 1894 [1858]. 56.
5.

Το πατρικόν επάγγελμα προ χρόνων φυτευμένον,
παράγει ήδη τους καρπούς βαθέως ριζωμένον.
Άφρων υιός, όστις αυτό από την ρίζαν κόψη,
κι άλλο φυτεύων αντ’ αυτού, ελπίζει να προκόψη.

«Το πατρικόν επάγγελμα». Ο Γεροστάθης ή Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, Ι. 1894 [1858]. 108.