Βιβλιοθήκη Παραθέματα Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος
Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος
Γέννηση: Σκιάθος 1851
Θάνατος: Σκιάθος 1911
Έργα
1.

― Να είχεν ο έρωτας σαΐτες!... να είχε βρόχια... να είχε φωτιές... Να τρυπούσε με τις σαΐτες του τα παραθύρια... να ζέσταινε τις καρδιές... να έστηνε τα βρόχια του απάνω στα χιόνια...

«Έρωτας στα χιόνια», 1896. Άπαντα, Γ΄. Εκδόσεις Δόμος, 1989. 107.
2.

Εφαντάζετο αμυδρώς μίαν εικόνα, μίαν οπτασίαν, έν ξυπνητόν όνειρον. Ωσάν η χιών να ισοπεδώση και ν’ ασπρίση όλα τα πράγματα, όλας τας αμαρτίας, όλα τα περασμένα: Το καράβι, την θάλασσαν, τα ψηλά καπέλα, τα ωρολόγια, τας αλύσεις τας χρυσάς και τας αλύσεις τας σιδηράς, τας πόρνας της Μασσαλίας, την ασωτίαν, την δυστυχίαν, τα ναυάγια, να τα σκεπάση, να τα εξαγνίση, να τα σαβανώση, διά να μη παρασταθούν όλα γυμνά και τετραχηλισμένα, και ως εξ οργίων και φραγκικών χορών εξερχόμενα εις το όμμα του Κριτού.

«Έρωτας στα χιόνια», 1896. Άπαντα, Γ΄. Εκδόσεις Δόμος, 1989. 108.
3.

Παλαβώσανε και τα φτιάσανε· παλαβώσανε και τα χαλάσανε;

«Η Αποσώστρα», 1905. Άπαντα, Δ΄. Εκδόσεις Δόμος, 1985. 55.
4.

Τα όρνια παντρεύουνται, και τα στοιχειά βλογιούνται...

«Η Αποσώστρα», 1905. Άπαντα, Δ΄. Εκδόσεις Δόμος, 1985. 55.
5.

Και ανερριχήθην πάλιν σιγά-σιγά προς τα επάνω και εις την κορυφήν του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων· έκυψα να ίδω την κολυμβώσαν νεάνιδα.
    Ήτο απόλαυσις, όνειρον, θαύμα. [...] Έβλεπα την αμαυράν και όμως χρυσίζουσαν αμυδρώς κόμην της, τον τράχηλόν της τον εύγραμμον, τας λευκάς ως γάλα ωμοπλάτας, τους βραχίονας τους τορνευτούς, όλα συγχεόμενα, μελιχρά και ονειρώδη εις το φέγγος της σελήνης. Διέβλεπα την οσφύν της την ευλύγιστον, τα ισχία της, τας κνήμας, τους πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το κύμα. Εμάντευα το στέρνον της, τους κόλπους της, γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους όλας τας αύρας, τας ριπάς και της θαλάσσης το θείον άρωμα. Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα· ήτον νηρηίς, νύμφη, σειρήν, πλέουσα, ως πλέει ναυς μαγική, η ναυς των ονείρων…

«Όνειρο στο κύμα», 1900. Άπαντα, Γ΄. Εκδόσεις Δόμος, 1989. 267-268.