Βιβλιοθήκη Παραθέματα Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος
Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος
Γέννηση: Aθήνα 1843
Θάνατος: Aθήνα 1873
Έργα
1.

Και δεν ανθούσιν εν ημίν αι αγαθαί ελπίδες,
το χείλος μας δεν μειδιά και η ψυχή δεν χαίρει,
και κάτωχρον το μέτωπον επίγραμμά του φέρει
Της αναμνήσεως ιδού η όψις ― αι ρυτίδες.

«Ανάμνησις», 45-48. Στόνοι, 1866. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 46.
2.

Εις τον άνεμον μη λέγε τα δεινά σου·
    δεν σ’ ακούει.
Εις την άμμον μη χαράσσης τ’ όνομά σου·
    θα χαθή.
Όστις κρούει την ψυχήν την γυναικείαν,
    μάτην κρούει·
ό,τ’ εις γυναικός χαράξης την καρδίαν,
    θα σβεσθή.

«Ασμάτιον», 9-12. Στόνοι, 1866. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 47.
3.

Η αληθής συγκίνησις είναι δειλή, πραεία,
και η χαρά η ομαλή ποτέ δεν έχει πέρας.

«Δεν θέλω δόξαν», 19-20. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 88.
4.

Έρως, σημαίνει δάκρυα, σημαίνει βλασφημίαν,
σημαίνει ίσως τον βωμόν, εφ ου εν αγωνία
ματαίως αναλίσκομεν την δυστυχή καρδίαν,
και είναι πόνου στεναγμός και ωρυγή αγρία.

«Δεν παραπονούμαι», 25-28. Στόνοι, 1866. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 42.
5.

Το παρελθόν είν’ όνειρον, πόθων σπασμοί, ελπίδες,
και το παρόν μαστίζουσιν εισέτι καταιγίδες·
μάς πλήττει πρώτον ο Θεός την ευτυχίαν στέλλων,
        ελπίζω εις το μέλλον. 
[...]
Το παρελθόν είναι σωρός εκπληκτικός συννέφων,
και το παρόν ο κεραυνός ο τας θυέλλας στέφων,
αλλά μακρόθεν φαίνεται αστήρ τις ανατέλλων,
        ελπίζω εις το μέλλον.
 
Το παρελθόν είναι η νυξ η πλήρης μαύρου σκότους,
εις το παρόν βλέπω σκιάς, εικόνας αλλοκότους,
πλην της νυκτός ο σύντροφος ιδού το φως του στέλλων
        ελπίζω εις το μέλλον.
 
Το παρελθόν είναι ωόν του αετού εισέτι,
και το παρόν αετιδεύς εις τα μικρά του έτη,
αλλά θα φθάσ’ η πτήσις του και μέχρι των αγγέλων,
        ελπίζω εις το μέλλον.

«Ελπίζω εις το μέλλον», 1-4, 9-20. Στόνοι, 1866. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 50-51.
6.

Εις την αγκάλην της νυκτός ο έρως εκοιμήθη,
ο άνθρωπος μ’ έν φίλημα εις σκότος εγεννήθη.

«Έρως και νυξ», 1-2. Ανέκδοτα έργα, 1894. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 123.
7.

Ροφώμεν, ροφώμεν τον άκρατον οίνον,
την κόμην με κλήματος κλάδους κοσμώμεν,
ο οίνος το πνεύμα προς τ’ άνω ευθύνων
την γην διαγράφει· πληρούτε, ροφώμεν.

«Η μέθη», 1-4. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 83.
8.

Όταν του βίου η αυγή, παρθενική, αγία,
καλύπτη πάντα με χαράν, μ’ ελπίδας και με κάλλη,
τι πρώτον-πρώτον αίσθημα εν τη καρδία θάλλει;
    Τι άλλο; η φιλία.

«Η φιλία», 1-4. Στόνοι, 1866. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 43.
9.

Είσαι ψυχρά, πολύ ψυχρά από τινος, Μαρία·
θ’ απέλθης, είπες; πιθανόν θα εκορέσθης, φίλη.
Τω όντι είναι φορτική και η ευδαιμονία,
φιλούντα αποκάμνουσιν επίσης και τα χείλη.

«Κλέων», 1-4. Ανέκδοτα έργα, 1894. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 104.
10.

Ματαιότης! αλλά είναι η παιδεία ματαιότης·
ψεύδη όπισθεν γριφώδους οχυρούμενα σκηνής·
θέλει έρωτα και μέθην, θέλει ύλην η νεότης,
είναι αληθώς ωραία η μορφή της ηδονής.

«Ματαιότης ματαιοτήτων», 29-32. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 69.
11.

Όταν φίλημα προτείνη η πορφύρα των χειλέων,
κ’ εξογκούμενα τα στήθη ερωμένης αγαστής
προκαλώσι περιπτύξεις, όνειρον δεν είναι πλέον,
ματαιότης δεν θα είπη και ο Εκκλησιαστής.

«Ματαιότης ματαιοτήτων», 37-40. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 69.
12.

Τίνες αυτοί; Οι ποιηταί· εντός της ερημίας
φωνή αγάπης συμπαθής και πλήρης μυστηρίου·
δημιουργοί και των θεών και της αθανασίας
με ρόδα περιέπλεξαν την άκανθον του βίου.

«Οι ποιηταί», Ι, 13-16. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 52.
13.

Κ’ ενώ ο άνθρωπος περά ως κύμα επί κύμα,
η φύσις η υποτελής υπάρχει ακεραία·
είς λίθος πάλιν εξ αυτής τεθείς υπό το μνήμα
διαιωνίζει παρ’ ημίν τον μέγαν βασιλέα.

«Οι ποιηταί», Ι, 45-48. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 53.
14.

Εν μέσω πένθους οιωνοί γλυκείας ευτυχίας,
φάροι τον νουν ευθύνοντες προς την αθανασίαν,
διάδημα επικοσμούν το φάσμα της σκοτίας,
τα άστρα, την ατέρμονα βαδίζουσι πορείαν.

«Ο φανός του κοιμητηρίου Αθηνών», 1-4. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 65.
15.

Μη, αν μετρήται η ζωή, ο θάνατος μετρείται;
Στιγμή εις τον ωκεανόν ριφθείσα των αιώνων,
πριν καν υπάρξη σβέννυται, πριν πέση λησμονείται.
Ο χρόνος προς τον θάνατον καταμετρείται μόνον.

«Ο φανός του κοιμητηρίου Αθηνών», 17-20. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 65.
16.

Μέλλον, της τύχης παίγνιον, του βίου ειρωνεία,
λέξις ουδέν σημαίνουσα ή πάροδον του χρόνου,
και φάρμακον όπερ ροφά παρούσα η πικρία,
όπως επέλθη αύριον μετά ομοίου πόνου.
 
Μέλλον, λέξις σημαίνουσα την έλλειψιν παρόντος,
ηχώ των πόθων οίτινες βλαστάνουσι λαθραίως,
πολλάκις αντανάκλασις ωχρά του παρελθόντος,
πλην πάντοτε κατοπτρισμός δεικνύμενος ματαίως.

«Ο φανός του κοιμητηρίου Αθηνών», 57-64. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 66-67.
17.

Βαρύ, πολύ βαρύ φορτίον η ερωμένη, αφού παρέλθη η γοητεία, όπως ο χειμερινός μανδύας εν ώρα θέρους.

«Πώς διατηρείται ο έρως». Χαρακτήρες, 1870. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 132.
18.

Εις μάτην επεζήτησα παντού την ευτυχίαν·
δεν εύρον ειμή στεναγμόν και πόνον και πικρίαν·
όσας καρδίας έθιξα παλμόν δεν είχον ένα,
και αίσχ’ υπό την καλλονήν υπήρχον κεκρυμμένα.

«Στιγμαί μελαγχολίας», Ι, 1-4. Στόνοι, 1866. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 37.
19.

Ειπέτε με, ειπέτε με τι η ζωή αξίζει,
οπόταν ζη δίχως να ζη και δίχως να ελπίζη;

«Στιγμαί μελαγχολίας», V, 3-4. Στόνοι, 1866. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 41.
20.

Του Αρκαδίου η μονή ως φάσμα διοράται·
διήλθεν επ’ αυτής πνοή δεκατριών αιώνων,
κατακτηταί ηλλάχθησαν, και όμως δεν ηττάται,
αλλά γενναίως και αυτόν ενίκησε τον χρόνον.

«Το Αρκάδι», Ι, 5-8. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 59.
21.

Αλλ’ αν της εκδικήσεως η χειρ πολλάκις σφάλλη,
και αν το πλήθος ωχριά προ της πομπής του θρόνου·
υπάρχει ξίφος, και αυτό ποτέ δεν ανεστάλη,
έν ξίφος ακατάσχετον, ο πέλεκυς του χρόνου.

«Ωδή εις Ναπολέοντα Γ΄», 57-60. Ποιήσεις, 1867. Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δ. Παπαρρηγόπουλος, Σ. Βασιλειάδης. Βασική Βιβλιοθήκη, 13. «Αετός» Α.Ε., 1954. 57.