Βιβλιοθήκη Παραθέματα Σκούφος Φραγκίσκος
Σκούφος Φραγκίσκος
Γέννηση: Xανιά 1644
Θάνατος: Zάκυνθος 1697
Έργα
1.

Δεν μου φαίνεται φρόνιμος όποιος είναι φύσει ελεύθερος και θέλει να βάλει τας αλύσεις εις τους πόδας και να γενεί δούλος. Ο γάμος είναι μία δουλεία τόσον πλέα σκληρά, όσον οπού δεν τελειώνει παρά με την ζωήν.

[«Γραμματοφόρος»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Α΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 406.
2.

Καταραμένη συνήθεια είναι τον καιρόν τούτον εις εσάς τας γυναίκας να μην εβγαίνετε ποτέ τον πόδα έξω από την ιδίαν σας κατοικίαν, παρά ζωγραφισμένες εις το πρόσωπον, ώστε οπού δεν φαίνεσθε πλέα γυναίκες, αμή ζωγραφίες.

[«Γραμματοφόρος»]. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Α΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 407.
3.

Κερί είναι ο νέος, ποίος δεν το ηξεύρει; εκείνο, όταν είναι απαλόν, λαμβάνει κάθε μορφήν, δέχεται κάθε τύπον: τώρα στρογγυλόν, μιμάται τες σφαίρες· τώρα μακρόν, εικονίζει τες πυραμίδες· τώρα με τον Μαθηματικόν Ευκλείδην, το μεταλλάσσεις εις τρίγωνον, εις τετράγωνον, και εις ό,τι άλλο σου φαίνεται· έτσι και ο νέος, ώστε οπού ευρίσκεται εις απαλήν και τρυφεράν ηλικίαν, είναι εύκολον να του τυπώσεις κάθε εικόνα αρετής ή κακίας.

Τέχνη Ρητορικής, Α΄, 13. 1681. Βασίλειος Τατάκης (επιμ.), Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρης, Θεοτόκης. Βασική Βιβλιοθήκη, 8. «Αετός» Α.Ε., 1953. 70-71.
4.

Το Δίλημμα έχει δύο μέρη, αμή βαλμένα με τοιαύτην τέχνην, οπού και με τα δύο σφίγγει ο ρήτορας τον αντίπαλον, ώστε οπού όποιον συγχωρήσει, ελέγχεται. Δεν σφάλλεις, αν ήθελες ονομάσει τούτο το Επιχείρημα αμφίστομον μάχαιραν, οπού και από το ένα μέρος πληγώνει, και από το άλλο.

Τέχνη Ρητορικής, Β΄, 9. 1681. Βασίλειος Τατάκης (επιμ.), Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρης, Θεοτόκης. Βασική Βιβλιοθήκη, 8. «Αετός» Α.Ε., 1953. 97.