Βιβλιοθήκη Παραθέματα Σούτσος ο Δραγουμανάκης Γεώργιος
Σούτσος ο Δραγουμανάκης Γεώργιος
Γέννηση: 1745
Θάνατος: 1816
Έργα
1.

Ο τρελός εδώ στην γην ως εχέφρων εννοείται
και ο έμφρων ως τρελός πανταχού κατηγορείται.
Όθεν σύγχυσις πολλή, ταραχή, πυργοποιία,
αδικία συνεχής, και ολίγη ευποιία...

«Εις τον κόσμον οι τρελοί», 5-8. Πονήματά τινα δραματικά, 1805. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 43.
2.

Τα άσπρα είναι στρογγυλά,
και ως ρευστά δεν μένουν,
μετακινούνται συνεχώς,
δυσκόλως παραμένουν.
Έρχονται και παρέρχονται,
ταχέως φεύγουν, τρέχουν,
και σταθεράν και πάγιον
ποτέ μονήν δεν έχουν
[...]
Ωσάν χελώνη περπατούν,
ως αστραπή εβγαίνουν,
χωρίς ποδάρια έρχονται
και με πτερά πηγαίνουν.

«Τα άσπρα είναι στρογγυλά», 1-8, 13-16. Πονήματά τινα δραματικά, 1805. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 43.
3.

Αν το κάλλος δεν το βάψη η επίβουλος αφή,
δεν φοβείται με το χρώμα του ονείδους να βαφή.
Χέρι όταν πλησιάση εις έν άνθος τρυφερόν,
το μαραίνει και το καίει εν ταυτώ παρά καιρόν.
Πλην ανέπαφον σαν μείνη, όσο και αν μαρανθή,
πάλιν επιλάμπει εύχρουν και ακμάζει και ανθεί...

«Ω ωραίαι», 3-8. Πονήματά τινα δραματικά, 1805. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 43.