Βιβλιοθήκη Παραθέματα Συγγρός Ανδρέας
Συγγρός Ανδρέας
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1830
Θάνατος: Aθήνα 1899
Έργα
1.

Ισότης εν ταις κοινωνίαις σημαίνει ισότητα μόνον απέναντι του νόμου και της δικαιοσύνης, όχι δε ισότητα εν πάσι, και σύγχυσιν του εκ της φύσεως ή άλλως προικισθέντος, και της εντεύθεν απορρεούσης αναγκαίας υπεροχής της κοινωνικής αυτού θέσεως προς τους οπωσδήποτε υποδεεστέρους την διάνοιαν, την μάθησιν, την αγωγήν κτλ.

Απομνημονεύματα, 1908. Απομνημονεύματα, Α΄. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1998. 11-12.
2.

Ουδεμίαν είδον κληρονομίαν περιερχομένην εις οιουςδήποτε κληρονόμους, ήτις να μη εξατμισθή, αν όχι τάχιστα, όπερ το σύνηθες, αφεύκτως εις πρώτην επερχομένην γενεάν.

Απομνημονεύματα, 1908. Απομνημονεύματα, Α΄. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1998. 13.
3.

Η εκπαίδευσις εν Ελλάδι δεν είναι ανάλογος των αναγκών εις το στάδιον μιας εκάστης των κοινωνικών τάξεων ή μάλλον ενός εκάστου επαγγέλματος, εις το οποίον ο μαθητής προτίθεται να επιδοθή, ενώ σήμερον και το του χειρώνακτος ακόμη και το του γεωργού επάγγελμα χρήζουσιν ειδικών γνώσεων και ειδικής μαθήσεως.

Απομνημονεύματα, 1908. Απομνημονεύματα, Α΄. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1998. 50.
4.

Δεν λέγω ότι τα ελευθέρια επαγγέλματα δέον να απαγορεύωνται συστηματικώς διά τους υιούς των τεχνιτών ή άλλου είδους επαγγελματιών, αλλά διατείνομαι ότι δέον να δίδεται μεγίστη προσοχή εις την εκλογήν του επαγγέλματος και να μη παραμελώνται αι οικογενειακαί επαγγελματικαί παραδόσεις, ούτως ειπείν, κατά κανόνα· να μη νομίζη δηλαδή ο γονεύς ότι πρέπει αφεύκτως ο υιός του να επαγγελθή ελευθεριώτερον του πατρός, και αν δεν έχη προς τούτο κλίσιν.

Απομνημονεύματα, 1908. Απομνημονεύματα, Α΄. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1998. 86.