Βιβλιοθήκη Παραθέματα Θερειανός Διονύσιος
Θερειανός Διονύσιος
Γέννηση: Zάκυνθος 1834
Θάνατος: Tεργέστη 1897
Έργα
1.

O φιλόσοφος ομοιάζει προς ιατρόν· όπως πάσα η σπουδή της ιατρικής στρέφεται περί το τέλος, δηλ. την υγίειαν, ούτω τέλος πάσης φιλοσόφου ζητήσεως είναι η ευδαιμονία.

Διάγραμμα στωικής φιλοσοφίας. Τεργέστη, 1892. 123.
2.

Κεφάλαιον της ευδαιμονίας είναι η αρετή, το άκρον και μόνον αγαθόν, ή, μάλλον ειπείν, αρετή και ευδαιμονία είναι έν και το αυτό πράγμα· και ό,τι μεν συμβάλλεται εις ταύτας είναι αγαθόν, ό,τι δε αντίκειται, κακόν.

Διάγραμμα στωικής φιλοσοφίας. Τεργέστη, 1892. 128.
3.

Η ύπαρξις έθνους υποτίθησιν ύπαρξιν λαού, η δε ύπαρξις λαού προϋποτίθησι πάλιν την ύπαρξιν φύλων ή φυλής. Η φυλή, ο λαός και το έθνος είναι επομένως οι παράγοντες, οίτινες υποδηλούσι τα διάφορα στάδια της ιστορικής αναπτύξεως ενός αθροίσματος ανθρώπων ή όπως άλλως θέλει να ονομάση τις το πλήθος εκείνο, όπερ προσλαμβάνει βαθμηδόν την προσηγορίαν φυλής, λαού και έθνους.

Ολίγα περί του εθνικού και πολιτικού βίου των Ελλήνων. Τεργέστη, 1868. 26.
4.

Φυλαί και λαός διαφέρουσι κατά τούτο κυρίως, ότι εκείναι μεν εκπροσωπούσι τας φυσικάς ιδιότητας, ούτος δε τας κοινωνικάς μάλλον και τας ηθικάς. Η φυλή, εν τη αρχεγόνω αυτής καταστάσει, ουδένα έχει εκπολιτευτικόν βίον, ουδεμίαν ανάπτυξιν, επομένως ουδεμίαν ιστορίαν· ο λαός απ’ εναντίας (δηλαδή η εις λαόν ανεπτυγμένη φυλή) κέκτηται εσωτερικόν βίον, ιστορικήν ανάπτυξιν και επομένως ιστορίαν.

Ολίγα περί του εθνικού και πολιτικού βίου των Ελλήνων. Τεργέστη, 1868. 27.
5.

Η παράταξις του ελληνισμού και του ρωμαϊσμού είναι το μάλλον αξιοσημείωτον διά τας συνεπείας αυτού ιστορικόν φαινόμενον των χρόνων εκείνων. Ο άξεστος αλλά στιβαρός και εμβριθής ρωμαϊσμός ωφελήθη μεν τα μέγιστα εκ της προσλήψεως ελληνικών στοιχείων, απώλεσεν όμως την αυτοτελή αυτού ανάπτυξιν. Το ρωμαϊκόν πνεύμα ήτο το αντίστροφον του ελληνικού· εστερούντο επί πάσιν οι Ρωμαίοι της αντιληπτικής οξύτητος και του δημιουργικού πνεύματος, δι’ ων οι Έλληνες προσωκειούντο, μετεσχημάτιζον και εποίουν όλως ιδιόρρυθμον και ιδιοφυές παν ξένον στοιχείον.

Ολίγα περί του εθνικού και πολιτικού βίου των Ελλήνων. Τεργέστη, 1868. 46.
6.

Το κράτος των νεωτέρων διαφέρει του κράτους των αρχαίων κατά τούτο, ότι εκείνο μεν υπάρχει ένεκα των πολιτών, εν τούτω δε οι πολίται υπήρχον ένεκα του κράτους.

Ολίγα περί του εθνικού και πολιτικού βίου των Ελλήνων. Τεργέστη, 1868. 8.
7.

Οι Έλληνες είναι φύσει μισάλληλοι. Πάντων δε μισαλληλότατον είναι των Ελλήνων λογίων το γένος.

Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 304.