Βιβλιοθήκη Παραθέματα Τζάνες Μπουνιαλής Μαρίνος
Τζάνες Μπουνιαλής Μαρίνος
Γέννηση: Pέθυμνο π. 1620
Θάνατος: Bενετία μετά το 1684
Έργα
1.

Αν στέκουν με τσ’ Αγαρηνούς ή με τους Φράγκους λάχου,
εις όποια χέρια τύχουσι, τούτα οι Ρωμαίοι τα ’χου.

Ο Κρητικός πόλεμος, 261.21-22. Στιγμή, 1995. 242.
2.

Δίχως σταυρό μ’ εθάψανε και δίχως άγιο λάδι,
και κράζω και το Ρέθεμνος να σμίξομεν ομάδι.

Ο Κρητικός πόλεμος, 564.9-10. Στιγμή, 1995. 509.